Regjeringen presenterte nylig den lenge etterlengtede stortingsmeldingen «Bærekraftig og sikker luftfart- nasjonal luftfartsstrategi».

Strategien tar for seg utfordringer og muligheter i norsk luftfart i et ti-årsperspektiv. Den inneholder mål, virkemidler og tiltak for å skape en bærekraftig luftfart i forhold til klima- og miljø, geografi, økonomi og sosiale forhold. Også dronenes plass i framtidig norsk luftfart er en del av strategien.


Godt grunnlag

Arne-Martin Gilberg er daglig leder i Start Norge AS. Dette er et selskap som jobber for å fremme null- og lavutslippsløsninger i luftfarten generelt, og for å etablere en elflyrute mellom Stavanger og Bergen innen 2026.

Gilberg mener strategien danner et godt grunnlag for det videre arbeidet med å skape oppdrift for elfly i Norge.

– Dette er en viktig strategi. Den inneholder ikke de store overraskelsene, men den tar blant annet til orde for å etablere en pilotrute for elfly i Norge. Dette i form av en utviklingskontrakt, der staten bidrar på kostnadssiden. Måten en slik pilotrute er beskrevet på i strategien, gjør den skreddersydd for strekningen Stavanger-Bergen. Her er passasjergrunnlaget stort, og infrastrukturen godt utbygd allerede.

Må konkretiseres

Gilberg understreker samtidig at etablering av lav- og nullutslippsruter avhenger av fortsatt teknologiutvikling og krevende sertifiseringsprosesser.

– Dette betyr at den økonomiske risikoen for flyselskapene som skal betjene rutene, er stor. Her må staten bidra med ulike virkemidler som reduserer risikoen, blant annet aktiv støtte til teknologiutvikling, samt fritak/lettelser i dagens skatte- og avgiftssystem for luftfarten. På disse områdene savner jeg konkrete tiltak i strategien, og jeg håper disse kommer på plass når Stortinget nå skal behandle saken, avslutter Arne-Martin Gilberg i Start Norge AS.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20222023/id2960568/